Samen lukt het

Samen lukt het … !

Samenwerking op het gebied van schuldenproblematiek is van groot belang. Dat is lang niet altijd eenvoudig. Er zijn gelukkig veel organisaties die hun hulp aanbieden. Soms is het in de ogen van een hulpvrager zelfs wat onoverzichtelijk. Gelukkig kent het Maatje de weg. 

Schuldhulpmaatje Apeldoorn werkt nauw samen met een aantal andere organisaties, zoals met Humanitas en De Kap. Lees deze samenwerkingsovereenkomst

 Lees hier de recent geupdate Samenwerkingsovereenkomst  

Een aantal organisaties verwijzen de hulpvrager aan ons door, zoals bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn, Stimenz, Kerken, Woningbouwverenigingen, Diaconie, Leger des Heils, Mee  en Riwis. Ook werkgevers nemen soms contact met ons op om dat men zorgen heeft over een werknemer. 

Alle hulpvragen nemen we doorgaans zelf in behandeling. Als we zelf niet in staat zijn jouw hulpvraag in behandeling te nemen, werken we nauw samen met onze collega’s van Humanitas en de Kap. Als je niet wilt dat jouw aanmelding gedeeld wordt met hen, kun je dat aangeven bij jouw aanmelding.

Verwijzers 

Informatie voor professionals 

SchuldHulpMaatje werkt aanvullend op jouw hulpverlening als professional met mensen met (dreigende) financiële problemen. 
Wanneer je merkt dat jouw cliënt de grip op zijn financiën kwijt is of dreigt te raken, kun je hen een beroep laten doen op SchuldHulpMaatje. Denk hierbij ten eerste aan het bieden van kortdurende of langdurende begeleiding op financieel gebied bij mensen thuis. Daarnaast het op orde brengen van de administratie en het helpen bij aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen. Vervolgens het inventariseren van de schulden en tot slot het begeleiden naar instanties, zoals bijv. de sociaal raadslieden en bedgetbeheer of schuldhulpverlening van de gemeente Apeldoorn.

SchuldHulpMaatje helpt jouw cliënt bij: 

– controle krijgen over de financiële situatie; 
– persoonlijke hulp bij de administratie; 
– begeleiding bij het aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen, kwijtschelding van heffingen of leren de administratie zelf op orde te houden. 

SchuldHulpMaatje Apeldoorn biedt: 

– gratis begeleiding; 
– persoonlijke aandacht met voldoende tijd; 
– begeleiding door getrainde vrijwilligers; 
– hulp zolang hieraan behoefte is, maar wel tijdelijk; 
– begeleiding gericht op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, 
– ondersteuning met als doel dat jouw cliënt zijn of haar geldzaken onder controle heeft. 

Wat wordt er van jouw cliënt verwacht? 

– bereidheid om zijn/haar situatie onder ogen te zien; 
– de wens zelf zijn/haar situatie weer meester te willen worden; 
– volledige openheid verstrekken; 
– gemaakte afspraken nakomen. 

Ook al is SchuldHulpMaatje Apeldoorn een intiatief van twee Apeldoornse kerken, jouw cliënt hoeft niet aangesloten te zijn bij een kerkelijke gemeenschap om aanspraak te kunnen maken op onze begeleiding. 

SchuldHulpMaatje komt niet in de plaats van professionele begeleiding. 

SchuldHulpMaatje neemt dus niet de verantwoordelijkheid van uw cliënt over. 

Je kunt jouw cliënt hier aanmelden. Na de kennismaking met jouw cliënt door één van onze coördinatoren en het beoogde maatje begint de begeleiding. 

Woningbouwcoörporaties

Samenwerken voorkomt woninguitzettingen 

Huurders met oplopende betalingsachterstanden, woninguitzettingen; je wilt het eigenlijk niet meemaken. Samenwerken met SchuldHulpMaatje kan veel kosten en ellende voorkomen. Zodra je merkt dat huurders achterblijven met de huur, kun je hen wijzen op SchuldHulpMaatje voor hulp bij de financiële problemen. Daarom kan vroegtijdige begeleiding van een maatje voorkomen dat een betalingsachterstand uitloopt op een schuld, met alle gevolgen van dien. 

SchuldHulpMaatje ondersteunt dus de maatschappelijke zorg van de woningcorporatie voor de huurders en bespaart onnodige incassokosten en woninguitzettingen. 

SHM en huurachterstanden 

Informatie voor werkgevers 

Het kan voorkomen dat jij je als werkgever zorgen maakt over jouw werknemer/werkneemster. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde komen als er een loonbeslag wordt opgelegd. Ook kunnen er financiële problemen aan de orde zijn als een werknemer om een voorschot vraagt of om voortijdige uitbetaling van het vakantiegeld of de eindejaarsuitkering. 

Bovendien heeft ruim 79 procent van de bedrijven in Nederland te maken met één of meer medewerkers met schulden. Dat is te merken op de werkvloer. Hoe dat kan? 

Signalering van problemen 

Het vroegtijdig herkennen van financiële problemen bij werknemers kan veel ellende voorkomen. Desondanks is één van de meestvoorkomende signalen loonbeslag. Hierdoor raken werkgevers direct betrokken bij de schuldenproblematiek. Bovendien zijn de financiële problemen dan vaak al redelijk vergevorderd. Maar er zijn meer signalen waar je alert op kunt zijn, zodat jij eerder actie kunt ondernemen: 

 • werknemer leent geld van collega’s;
 • verzoek om lening of voorschot;
 • toename van ziekteverzuim;
 • werknemer belt met schuldeisers, deurwaarders;
 • verzoek om hulp bij oplossen van problemen
 • fraude of diefstal
 • een werknemer is stressgevoelig of heeft concentratieproblemen
 • verzoek om extra werkuren

Wanneer je merkt dat jouw werknemer de grip op zijn financiën kwijt is of dreigt te raken, kun je hen een beroep laten doen op SchuldHulpMaatje. Denk hierbij aan het bieden van kortdurende en langdurende begeleiding op financieel gebied bij mensen thuis en het op orde brengen van de administratie. Daarnaast helpen wij bij aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen en het inventariseren van de schulden. Tot slot kunnem we jouw werknemeder begeleiden naar instanties, zoals bijv. de sociaal raadslieden en de (voormalige) Stadsbank. Bovendien is onze hulp gratis.

Werkgevers die zorgen hebben over medewerkers en dat eens vrijblijvend met ons willen bespreken, zijn welkom met hun vragen. Wellicht kunnen we advies geven. Dus neem telefonisch contact op of stuur een mail naar   

SHM folder voor bedrijven 

Financieel fitte werknemers 

Apeldoorn Financieel Fit 

JobHulpMaatje 

In 2020 is in Apeldoorn vanuit het diaconaal platform een initiatief geboren om werkzoekenden te ondersteunen. Hiervoor is de hulp gezocht bij Stichting JobHulpMaatje Nederland. Deze stichting maakt het verschil voor mensen in nood door werkzoekenden de ondersteuning te bieden. JobHulpMaatje biedt ondersteuning bij het zoeken en vinden van een passende baan. 

Door veranderingen en bezuinigingen bij arbeidsreïntegratie komen niet alle mensen altijd in aanmerking voor een begeleidingstraject. Als je in de WW of participatiewet terecht komt, wordt er door veel instanties ook aangestuurd op online tips voor hulp in de zoektocht naar werk. JobHulpMaatje Apeldoorn biedt echter persoonlijke hulp aan de werkzoekende. Een maatje geeft je vertrouwen en hulpverlening op een positieve manier! Zo vergroot je de kans op een betere toekomst! 

Contactgegevens: 

Coördinator(en): Wilma Potkamp 
E-mail:  
Telefoon: 06-42975551 

https://jobhulpmaatje.nl/locaties/apeldoorn/

Partners 

Schuldhulpmaatje is opgericht door PKN Diaconie en de RK diaconie (Emmaüs Parochie). 

Om de samenwerking met de Kap en Humanitas te intensiveren, hebben de besturen op 6 augustus 2019 een convenant ondertekend. Deze kunt u hier lezen. 

We zijn aangesloten bij Ertoe doen, het Platform voor vrijwilligers 

Sponsors 

Help ons helpen 

De hulpverlening van onze vrijwilligers is gratis. Dat spreekt vanzelf, maar daarom zijn wij afhankelijk van fondsen, donateurs en bijdragen van partners met wie wij samenwerken. Met een financiële bijdrage maak je ons werk blijvend mogelijk. 

Investeren in SchuldHulpMaatje loont 

 • De persoonlijke begeleiding van onze maatjes voorkomt dat mensen schulden krijgen, of er onnodig dieper in wegzakken. 
 • Onze Maatjes leren cliënten hoe je ook in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. 
 • Dat bespaart menselijk leed, maar ook maatschappelijke kosten voor uitkeringen, woninguitzettingen, incassotrajecten en maatschappelijke dienstverlening. 

Waar is het geld voor nodig? 

De opleiding van maatjes is een belangrijke

kostenpost waar wij niet op willen bezuinigen. 

 • Elk nieuw maatje volgt een drie-daagse deskundigheidstraining. Deze wordt gegeven door Kiwa geregistreerde, norm Nen 8048 gecertificeerde schuldhulpverleners. 
 • Daarnaast ontwikkelt een maatje zich voortdurend met een e-learning programma, het Permanente Educatie Programma. 
 • Tenslotte leert het maatje binnen welke grenzen zijn bevoegdheden liggen, en over de juiste benaderingswijze van mensen met schulden. 

Kwaliteit is daarom een belangrijke sleutel voor het effectieve optreden van onze SchuldHulpMaatjes. 

Doneren? 

De  Stichting SchuldHulpmaatje Apeldoorn is volledig afhankelijk van giften en donaties. 
Je kunt als particulier of ondernemer ook een bijdrage leveren! 

Interkerkelijke Stichting SchuldHulpmaatje Apeldoorn 
p/a Hofveld 527331 KE Apeldoorn 
 
IBAN NL33 RABO 0173 6317 89 

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, geregistreerd onder nr. 8517.80.441). 
Een gift is dus belastingaftrekbaar.