Over ons

Over ons

Alles wat SchuldHulpMaatje doet, is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden. Dat kan via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Daarom staan begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. 

Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek, met name in de gemeente Apeldoorn. 

Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. 

Samen lukt ‘t … 

Ons doel 

Onze vrijwilligers, getraind en deskundig, kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Daarbij staan begeleiding en hulp gericht op financiële zelfredzaamheid centraal. Hoewel de achtergrond van onze stichting verbonden is met kerkelijke organisaties, wordt bij onze hulpverlening geen onderscheid gemaakt op basis van religie. 

Onze organisatie 

SchuldHulpMaatje Apeldoorn is aangesloten bij de landelijke organisatie SchuldHulpMaatje Nederland. Zij hebben hier hun jaarverslagen en meerjarenbeleidsplan staan.

SchuldHulpMaatje Apeldoorn is met haar Maatjes alleen actief voor inwoners van de Gemeente Apeldoorn. De SchuldHulpMaatjes staan centraal in onze organisatie. Dus worden zij ondersteund door een aantal coördinatoren. De stichting kent een bestuur die de eindverantwoordelijkheid draagt. In het bestuur hebben zitting: Ben Bloem (voorzitter), Truus Sietsma (secretaris), Arend van der Beek (penningmeester), José Bonenberg, Evert Idema en Reinoud Roukema.

De Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn is een initiatief van de Protestantse Diaconie en de RK Diaconie. SchuldHulpMaatje Apeldoorn werkt met alleen vrijwilligers en heeft daarom geen beloningsbeleid.

Onze aanpak 

Onze aanpak richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. Daarom bieden onze maatjes begeleiding en ondersteuning, maar zij nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht en rust is, leren zij hoe je in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Ook dat is preventie; voorkomen dat iemand in een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden. 

Nadat de aanmelding bij ons is binnengekomen, zullen we een afspraak maken voor een intake-gesprek. Meestal komt dan een van de coördinatoren samen met het beoogde hulpmaatje bij de hulpvrager thuis. Dan bespreken we de hulpvraag en maken gelijk vervolgafspraken. 

Vaak zullen we beginnen met het ordenen van de post. Dan maken we samen een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Dan weten we ook vaak hoeveel ruimte er is voor aflossingen. Daarna maken we een overzicht van de schulden en de schuldeisers. Als de schulden zelfstandig kunnen worden afgelost dan maken we ook een aflossingsplan. 

Jaarverslag en beleidsplan

Hier kun je ons jaarverslag 2022 inzien en eventueel downloaden.

We hebben ons beleid vastgelegd in dit beleidsplan.

Klachtenregeling 

Zoals door iedereen verwacht mag worden, tracht de Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn zich zo goed mogelijk van haar opdracht te kwijten. Desondanks is het mogelijk dat er een keer iets verkeerd gaat in de ogen van een cliënt of een vrijwilliger. Er ontstaat dan een klacht die men graag goed afgehandeld wil zien. 

Een klacht is een uiting van onvrede omdat er zaken zijn die niet zijn gegaan zoals men had verwacht of gehoopt. Een klacht kan over veel punten gaan. 
Daarom is het streven bij het ontstaan van een klacht, om deze zo snel mogelijk op te lossen en zo dicht mogelijk bij de bron. Dit geldt zowel voor cliënten als vrijwilligers. Dus de weg hierbij is cliënt – vrijwilliger – coördinatoren – bestuur – klachtencommissie. 

De klachtencommissie komt pas in beeld als een eerdere poging de klacht onderling te regelen niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. 

Als je op de volgende link klikt, krijg je de volledige klachtenregeling en stuur jouw reactie naar

Klachtenprocedure SchuldHulpMaatje Apeldoorn 

Grensoverschrijdend gedrag

Gaat je klacht over grensoverschrijdend gedrag, zoals machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminatie, racisme of seksuele intimidatie? Mevrouw Aafke Gussenhoven kan vertrouwelijk worden geraadpleegd bij ongewenste omgangsvormen binnen de Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn (06-12262864)

Privacy 

Wij hechten veel waarde aan de privacy van de hulpvragers. Om die reden is er een beleidsplan ‘Beleid bescherming persoonsgegevens’ dat je hier aantreft. Tevens heeft het bestuur een procedure opgesteld indien onverhoopt er iets mis mocht gaan met privacygegevens, te weten Datalekprocedure. Deze procedure is op te vragen via 

Contact

Interkerkelijke Stichting SchuldHulpmaatje Apeldoorn
p/a Hofveld 52 – 7331 KE Apeldoorn
E-mail: 
IBAN NL33 RABO 0173 6317 89    KvK: 55598307
Giften zijn belastingaftrekbaar (ANBI)

Heb je vragen? Wil je jezelf of een cliënt aanmelden? Ga dan naar het aanmeldingsformulier.
Of wil je Maatje worden? Ook daarvoor kun je hier een formulier invullen. Heb je andere vragen, mail naar het team.